About Us

Cedworks.com ทางเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วิธีพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้อยู่รอดด้วยมือของเรา โดยทางเว็ปไซต์ของเราได้มีทีมงานมากประการณ์และความรู้รวมถึงความเชี่ยวชาญเพราะได้ทำงานใกล้ชิดและศึกษาในด้านนี้มาถึง 8 ปี จึงทำให้ทีมงานแต่ละคนได้มีความชำนาญและความรู้เป็นอย่างมากจะคอยหาข่าวสารสาระต่างๆ มาให้ท่านได้ศึกษา และค่อยตอบคำถามหรือข้อสงสัย ซึ่งถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปขอข้อมูลกับทางทีมงานได้ทางช่องทาง Contact Us