ot

OTOP สินค้าส่งออกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

     OTOP เป็นสินค้าอีกหนึ่งประเภทที่มียอดส่งออกจากต่างประเทศและยังช่วยให้เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว สินค้า OTOP หลักๆที่ส่งออกก็คือ การแปรรูปอาหารส่งออก เช่นการแปรรูปผลไม้อย่างมะม่วงที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก ด้วยความคิดของกลุ่มแม่บ้านอย่างหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านของตนเอง และยังช่วยให้คนท้องถิ่นมีอาชีพ มีรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยไปในตัว การแปรรูปผลไม้และชาวต่างชาติสนใจมากก็คือ มะม่วงแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มียอดส่งออกประมาณ 2หมื่นตันต่อปีเพราะเป็นอาหารที่ทานง่าน และพกพาสะดวก และมีอายุนานนับปี ผลไม้ที่แปรรูปอันดับ 2 ที่ส่งออกสูงสุดก็คือกล้วย กล้วยสามารถนำไปแปรรูปออกมาได้มากมาย เช่นกล้วยอบน้ำผึ่ง กล้วยตาก แยมกล้วย และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้กล้วยไทยนั้นเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมากเนื่องจากเกษตรกรปลูกกล้วยจริงๆจังๆนั้นน้อย และสินค้าที่ส่งออกนั้นไม่เพียงพอต่อการผลิต      สินค้า OTOP อย่างที่ 3 ก็คือ สิ่งทอสาร เช่นตะกร้า ที่ผลิตมาจากใบหรือก้านของมะพร้าว ใบตาล หรือไม้ไผ่ ซึ่งอาจะมองดูว่ามันสวยแต่ความคงทนอาจจะไม่ค่อยมี แต่ถ้าหากทราบถึงปริมาณการส่งออกละก็อาจจะตกใจ เพราะมียอดส่งออกต่อปี มาเป็นอันดับ 2 รองจากอาหาร เพราะสิ่งทอสาน นั้นไม่ค่อยมีคู่แข่งซักเท่าไร…