3

การเคลื่อนไหวเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก

การพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตนั้นเราต้องการมุ่งเน้นแต่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพื่อต้องการหนีจากคำว่า ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่โลกที่สาม แต่ผลกลับตรงกันข้ามประชากรของเรากลับมีคนจนขึ้นเรื่อยๆ มีปัญหาสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่า การจะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ เพราะในช่วงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกก็เกิดจากบุคคลบางกลุ่มทำให้ ประชากรเดือดร้อน เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นบทเรียน ปัจจุบันเราต้องศึกษาแบบกว้างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภายในประเทศ มีอยู่ 4 หลักใหญ่ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจมีอัตราขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อุตสาหกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทการผลิตสูง ภาคการเกษตรถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชน และกำลังเติบโตมากขึ้นเป็นรากฐานการสร้างมูลค่าทางการตลาด แต่ในด้านทรัพยากรธรรมชาติได้มีการเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับทิศทางการพัฒนาประเทศนั้นเราจะเน้นคำนึงถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและในประเทศ ส่วนการเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลกนั้นจากปัญหาวกฤตด้านเศรษฐกิจได้มีการปรับเปลี่ยนแผนโครงสร้าง การลงทุน การเงิน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศ จากการคาดเดาของนักวิชาการในอนาคตกลุ่มชนชั้นจะเพิ่มจำนวนเห็นได้จากกลุ่มที่ทำการค้าขายเสรีหลายประเทศเอามารวมกันมากขึ้น ทิศทางการพัฒนาประเทศ คนไทยเรา มักคำนึงถึงความเป็นไทยในส่วนใหญ่ มีความเป็นมิตร ยึดมั่นถือเศรษฐกิจพอเพียงและประชาธิปไตย เพื่อวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรปลูกฝังจิตใจให้คนในประเทศคิดดีทำดี ถ้ารากฐานของประชากรดีอยู่แล้ว เศรษฐกิจก็จะดีตามขึ้นไปด้วย ตามวิสัยทัศ สังคมจะมีความสุข ด้วยความเสมอภาค มีความเป็นธรรม และ เรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา