EIC คาดส่งออกทั้งปีขยายตัวที่ 5.0%

EIC-pic

มูลค่าการส่งออกไทยเดือน ม.ค. พบว่ามีการขยายตัวมากกว่า 17.6%YOY เติบโตดีในเกือบทุกตลาดส่งออก และทุกหมวดสินค้า นำโดยการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ซึ่งเติบโต 28%YOY และ 26%YOY ทางด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม พบว่ายังคงเติบโตผสมผสานไปกับภาคการผลิตของโลก เช่น คอมพิวเตอร์ , รถยนต์ , ส่วนประกอบ ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 26%YOY และ 18%YOY ตามลำดับ ส่วนราคาส่งออกสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว , ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ฟื้นตัวทำให้การเติบโตขึ้น 37%YOY และ 42%YOY ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง 24.3%YOY จากการนำเข้าสินค้าประเภทเชื้อเพลิงซึ่งเติบโตกว่า 48%YOY ในเรื่องของการนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์กับส่วนประกอบ มีการขยายตัวกว่า 31%YOY ตามแนวโน้มการส่งออกเพิ่มมาก ขณะที่สินค้าทุนเจริญเติบโตกว่า 34%YOY แสดงให้เห็นถึงการลงทุนในประเทศอันมีแนวโน้มในด้านบวก

EIC ได้คาดการณ์มูลค่าการส่งออกตลอดปี 2018 พบว่ามีการขยายตัว 5.0% ตามแนวโน้มของภาคการผลิตโลก บวกกับราคาน้ำมันรวมทั้งสินค้าเกษตรบางชนิดมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเงินบาทยังพบว่ามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ประมาณ 31-31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกไทยขณะเดียวกัน ดัชนีค่าเงินบาทในเดือนมกราคมกลับแข็งค่าขึ้นกว่า 5.4%YOY สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน อัตราแลกเปลี่ยนของไทยซึ่งลดลงนำมาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า บวกกับนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ก็กลายมาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกอีกครั้ง เพราะเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2018 ประธานาธิบดี Donald trump ได้อนุมัติมาตรการเก็บภาษีนำเข้าเครื่องซักผ้ากับแผงโซล่าร์เซลล์ โดย EIC คาดการณ์ว่ามาตรการนี้ จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยจำนวน 0.2% ของการส่งออกทั้งหมด

EIC-photo

อีกทั้งนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ อาจเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงให้แก่การส่งออกไทยในระยะต่อไป โดยประกอบด้วย

  • การกีดกันนำเข้าเหล็ก,อะลูมิเนียม
  • การต่ออายุสิทธิ GSP ของไทยซึ่งมีความล่าช้า โดยอาจกระทบสินค้าบางชนิดเป็นพิเศษ เช่น เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ , เลนส์ รวมทั้งเครื่องซักผ้าบางชนิด
  • การตรวจสอบสินค้าซึ่งอาจมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาจมีสินค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค
  • การเจรจา NAFTA ซึ่งอาจส่งผลกระทบการส่งออกรถยนต์ , อุปกรณ์ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม EIC ประเมินว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง อาจส่งผลต่อการส่งออกไทยเป็นสัดส่วนรวมกว่า 7% ของการส่งออกทั้งหมด

EIC คาดว่าการนำเข้าในปี 2018 จะมีการขยายตัว 7.5% โดยไปเป็นตามความต้องการสินค้า อันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตามการลงทุนในประเทศที่เล็งเห็นว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น บวกกับการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิง อันมีแนวโน้มดีขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น