การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย AEC

AEC-

aec

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพื่อที่จะทำให้ประชาชนทุกภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกประเทศไม่ว่าประเทศนั้นจะระดับเศรษฐกิจ สูง กลาง ต่ำ ประเทศไทยในตอนนี้ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจในระดับปานกลาง ประเทศไทยได้อยู่ใน AEC เริ่มแรกมีอยู่ด้วยกัน 6 ประเทศ ไทย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ต่อมาได้มีประเทศเข้าร่วม 4 ประเทศก็คือ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม AEC ถือว่าเป็นผลดีของประเทศ เพื่อที่ประเทศไทยทุกภูมิภาคจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก AEC นั้นเปิดช่องทางการค้าอย่างเสรี เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าทั้งด้านภาษี และไม่ใช่ภาษี การเปิดการค้าเสรีเป็นช่องทางที่ให้ประเทศไทยนั้นเกิดรายได้มากขึ้นอย่างเช่น สินค้า otop ที่เป็นสินค้าของภูมิภาคนั้นๆ ได้มีการส่งออกมากขึ้น และมีสินค้าอันหลากหลายเนื่องจากวัตถุดิบในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันจึงเป็นช่องทางที่ให้ผู้บริโภคที่เป็นชาวไทย และต่างชาตินั้นเลือกสินค้าตามที่ต้องการได้มากขึ้น การที่ประเทศไทยเข้าร่วม AEC ผลดีก็คือทำให้ทั้งในเรื่องการผลิต การลงทุน การบริการ สามารถมีการเคลื่อนย้ายเสรีมากขึ้น แล้วยังเพิ่มความสามารถทางด้านต่างๆ ทั้งภูมิปัญญา นโยบายการแข่งขัน และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น แล้วยังสามารถช่วยเพิ่มการลงทุนของประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากได้มีการค้าเสรีเกิดขึ้น สามารถทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยใช้วัตถุดิบผลผลิตร่วมกัน เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซี่ยนอื่นๆ มากกว่าเดิม ประเทศไทยยังสามารถมีอำนาจในการต่อรองของการค้าโลกได้อีกด้วย

otop

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเหมือนชาติอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้า otop ที่มีฐานผลิต และวัตถุดิบสินค้าแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคจะมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน และประโยชน์ที่ได้รับรูปแบบสินค้าก็จะแตกต่างกันออกไปสามารถนำเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศเซี่ยนได้อย่างเสรี AEC จึงมีประโยชน์ และความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย