ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่

โลกในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของเศรษฐกิจคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศและประชากรในประเทศนั้นๆ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข เมื่อใดก็ตามที่ระบบเศรษฐกิจมีปัญหานั่นหมายถึงผลกระทบที่อาจส่งผลไปยังทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ในพื้นที่ ในประเทศนั้นๆ เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้เรื่องของระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องทำความเข้าใจเพื่อให้เศรษฐกิจยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่จริงแล้วมีแนวทางที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการเติบโตด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี การเติบโตแบบสมดุล – คือรูปแบบการลงทุนพร้อมกันในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อุตสาหกรรมหนึ่งก่อให้เกิดตลาดซึ่งเป็นที่มาของอุปทานโดยอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมกันนี้ควรส่งเสริมให้มีการค้าระหว่างประเทศเพื่อการขยายตลาดให้มากขึ้นด้วย การเติบโตแบบขาดดุล – เป็นการลงทุนเฉพาะกลุ่มของอุตสาหกรรมซึ่งมีอัตราพึ่งพิงระหว่างกันสูงมากส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาก็คือการพัฒนาดังกล่าวจะรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเล็กๆ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปอย่างทั่วถึง การพัฒนาแบบสมดุล – คือการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเป็นธรรมในสังคมทุกอย่างควบคู่ไปพร้อมกันหมด ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจคู่ไปกับการกระจายรายได้รวมถึงการกระจายการพัฒนาต่างๆ ไปสู่ระดับภูมิภาค เรื่อยไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติต่างๆ ด้วย การพัฒนาแบบยั่งยืน – คือการพัฒนาซึ่งมีการรักษาสมดุลทั้งตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเป็นธรรมในสังคมทุกอย่างพัฒนาควบคู่กันไปพร้อมแบบต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ เลือกใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันแต่จะไม่ทำลายความสามารถเรื่องการใช้ทรัพยากรของคนรุ่นต่อไป จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ของทุกประเทศ ต้องการให้รายได้ประชาชาติเพิ่มมากขึ้นโดยใช้มาตรการ นโยบาย เพื่อส่งเสริมการออม การลงทุน การผลิต บ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ ฐานะด้านเศรษฐกิจของประชานให้ดีขึ้น เกิดการจ้างงานชั้นสูงเพราะการว่างงานจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมของทุกประเทศ ประชาชนทุกคนจึงจำเป็นต้องมีงานทำ…

ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่ายุคโลกาภิวัตน์กันมาอย่างแน่นอน เพราะคำๆ นี้ตั้งแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็มักได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในความหมายของคำว่ายุคโลกาภิวัตน์ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นในทุกระดับของสังคมแห่งความเป็นมนุษย์ เรียกว่าครอบคลุมในทุกๆ ส่วน อาทิ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การสื่อสาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงอิทธิพลด้านความเชื่อของคนในยุคสมัยใหม่นี้อีกด้วย ซึ่งระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ก็ย่อมแตกต่างออกไปจากยุคก่อนหน้านี้เป็นเรื่องปกติด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนั่นเอง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ทุน – ทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจของโลกเคลื่อนตัวไปได้ด้วยระบบทุนนิยมภายใต้การแข่งขันในลักษณะของเสรีนิยม เน้นเรืองการระดมทุน การค้าเสรี ให้มีการเปิดการค้าระหว่างประเทศเรียกว่าการค้าไร้พรมแดน อย่างไรก็ตามการค้าที่ว่าบริษัทข้ามชาติมักได้เปรียบกว่าทำให้เกิดความเสรีที่ไม่เท่าเทียม ทุนจะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกเน้นผลประโยชน์ให้ได้กำไรสูงสุด การครอบงำผ่านด้านข้อมูลข่าวสาร – ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารหรือการเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ทำได้รวดเร็ว โลกของเราถูกเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ถึงกันได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่ข่าวสารที่น่าเชื่อถือมักมาจากประเทศมหาอำนาจในด้านต่างๆ เน้นการสร้างกระแสข่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อผู้รับข่าวสารไม่น้อย ค่านิยม – แบ่งออกได้หลักๆ เป็น 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย ค่านิยมด้านการเมือง ส่วนใหญ่แล้วหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกันหรือมีความคิดเห็นคล้ายๆ กันก็จะมีค่านิยมทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เป็นประชาธิปไตยก็จะพยายามดึงอีกประเทศให้เกิดประชาธิปไตยสูงสุด ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า…

Oxford-Economics

Oxford Economics คาดเศรษฐกิจโลก 2018 ดีสุด

สำนัก Oxford Economics คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเต็มไปด้วยความสดใส และเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ฟื้นตัวหลังจาก ‘ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ‘ โดยมีการขยายตัวของการค้าโลกเป็นตัวแปรสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจจีนยังชะลอต่อไป อันเนื่องมาจากการควบคุมนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น Oxford Economics กล่าวถึง 4 เหตุผลสำคัญที่จะทำให้ปี 2018 เศรษฐกิจโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.9% กลายเป็น 3.2% โดยเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุด หลังจากการฟื้นตัวจากวิกฤต ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา 1.การค้าโลกคึกคัก สำนัก Oxford Economics วิเคราะห์ว่า จีนเป็นทั้งปัจจัยทางตรงและทางอ้อม ต่อการเจริญเติบโตทางการค้าโลก ในช่วงครึ่งหลังของปี 2016 ประมาณ 70% และต้นปี 2017 แต่ต่อมาเริ่มมีสัญญาณว่าหลายประเทศมีสัดส่วนสนับสนุนการเติบโตของการค้าโลกเพิ่มขึ้น เป็นการยืนยันว่า ถึงแม้จีนจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจบวกกับการนำเข้าที่ลดลง แต่ก็ไม่ได้ทำให้การค้าโลกชะลอตัวลงเท่าไหร่นัก 2.การเพิ่มค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้อระดับต่ำ ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แต่ในปี 2018  ปัจจัยสำคัญอันทำให้แนวโน้มเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ คือ ค่าจ้างที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก…

cedworks

สินค้าของไทยที่ต่างประเทศต้องการ

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศที่ค่อนข้างเยอะ อาจจะด้วยความโชคดีที่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรหลายๆ ด้านค่อนข้างเหมาะสมพร้อมเพรียง เลยทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นสินค้าชั้นดีในการส่งออกไปยังต่างประเทศช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ว่าแล้วก็ลองมาทำความรู้จักกับสินค้าส่งออกของไทยที่ต่างประเทศต้องการเป็นอย่างมากว่ามีสินค้าอะไรกันบ้าง 1. ข้าวไทย – ข้าวถือเป็นสินค้าส่งออกหลักๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษเลยก็ว่าได้ ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของโลกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ข้าวไทยจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีจนกลายเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิที่ประเทศไทยยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีเปลี่ยนแปลง 2. อาหารไทย – นับว่าเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ อาหารไทยเหมือนกับเป็นหน้าตาของประเทศที่ปกติแล้วเวลาชาวต่างชาติมาเยือนประเทศไทยต่างก็ต้องอยากลองลิ้มรสอาหารของไทยอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นอาหารไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศมากมาย แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการแช่แข็งแต่รสชาติที่ออกมาก็ยังคงอร่อยอยู่ดี 3. ผลไม้ไทย – เมืองไทยถือว่าเป็นเมืองผลไม้อีกแห่งหนึ่งของโลกก็ไม่ผิดเพี้ยนนัก ผลไม้หลากหลายชนิดหากต้องการจะกินต้องมากินที่ประเทศไทยอย่างเดียวถึงจะได้รับความอร่อยไปแบบเต็มๆ จึงไม่แปลกที่ต่างประเทศต้องการจะกินผลไม้ไทยอย่างมากจนกลายเป็นสินค้าส่งออกอีกชนิดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากจากต่างประเทศ 4. เครื่องประดับ – คนไทยถือว่าเป็นคนที่มีฝีมืออย่างมากในเรื่องของการตกแต่ง การสร้างไอเดีย ความสวยงามให้กับสิ่งของต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับหลายๆ ชนิดก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทย อาทิ มุก, พลอย, เครื่องเงิน, ทับทิม เป็นต้น เมื่อสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับงานฝีมือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจึงทำให้เครื่องประดับของไทยกลายเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว 5. ผ้าไหมไทย – นอกจากจะเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมแล้ว ผ้าไหมไทยยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่ประเทศอื่นไม่สามารถทำเลียนแบบได้ ผ้าไหมไทยจึงกลายเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติทุกคนต่างหลงรักในความสวยงามอย่างหาอะไรมาเปรียบไมได้ เรียกว่าชาวต่างชาติทุกคนที่มาเมืองไทยต้องมีซื้อติดไม้ติดมือไปฝากหรือเอาไว้ใช้เองโดยตลอด ผ้าไหมไทยจึงถือเป็นสินค้าส่งออกที่นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศแล้วยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศอีกด้วย

กระแสทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ปี 2560

เรื่องของเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนในชาตินั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอย่างมีความสุข พูดง่ายๆ ก็คือหากปีไหนเศรษฐกิจมีแนวโน้มไปในทางที่ดีหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีคนในประเทศก็จะทำอะไรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำได้อย่างไม่ขัดสน ในทางกลับกันถ้าหากว่าเศรษฐกิจช่วงไหนมีแนวโน้มไม่ดีหรือว่ามีแนวโน้มจะตกต่ำ การใช้ชีวิตของคนในประเทศก็จะดูห่อเหี่ยวตามไปด้วย เป็นหลักทางเศรษฐศาสตร์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องของความสุขมวลรวมในประเทศ ปกติเป็นประจำของทุกๆ ปีอยู่แล้วว่าเมื่อขึ้นศักราชย่อมที่จะต้องมีการคาดการณ์หรือมีการชี้กระแสทิศทางของเศรษฐกิจซึ่งมีความน่าจะเป็นในแต่ละปีว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร อย่างในปี 2560 ที่มาถึงนี้แน่นอนว่าก็ย่อมที่จะมีการวางกระแสของเศรษฐกิจในปีนี้ว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนบ้างโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการคาดการณ์ว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย ซึ่งก็หมายถึง มูลค่าตลาดสินค้าและบริการคนสุดท้ายที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศต่อช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้สนใจผลผลิตนั้นจะเกิดขึ้นมาจากทรัพยากรที่ไหน และจีดีพีที่ว่านี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงมาตรฐานค่าครองชีพต่อประชากรในประเทศนั้นๆ ด้วย โดยรัฐบาลไทยมองว่าในปี 2560 นั้น ค่าจีดีพีในประเทศจะสูงขึ้นอีก 4% อย่างไรก็ตามภาคเอกชนที่ถือว่าเป็นภาคที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทยกลับมองต่างกัน โดยนักเศรษฐศาสตร์เอกชนและธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์กันว่าการเติบโตในปี 2560 นั้นจะไปไม่ถึง 4% จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและสภาพัฒน์คาดการณ์เอาไว้ ประเด็นหลักก็อยู่ที่เรื่องของความเสี่ยงในด้านการเมืองที่จะไปสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างชาติในการที่จะเข้ามาลงทุนยังประเทศไทย ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ยังเห็นด้วยเหมือนกันอีกว่าในปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของไทยอยู่ในลักษณะของการประคองตัวซึ่งก็ทำได้ดีแม้ว่าจะต้องเจอกับปัจจัยต่างๆ มากมายทั้งภายในและภายนอก ทว่าอัตราเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับปานกลาง เหตุผลก็เพราะยังคงมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัยเป็นตัวที่กดดันอยู่ ปัจจัยที่จะถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในภาครัฐ และเรื่องของการบริโภคกันเองในประเทศเป็นหลัก เรื่องของการส่งออกเองก็มีทีท่าว่าดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังถือว่าความไม่แน่นอนก็ยังคงมีมากอยู่ดีเนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอ ค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มผันผวน และปัจจัยการเมืองในประเทศจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับเศรษฐกิจในปีนี้